Práva a povinnosti družstevníků

Členové bytového družstva

Členy družstva mohou být fyzické i právnické osoby.  Jak již bylo zmíněno výše, členem družstva může být vždy jen jeden nájemník bytu, výjimkou jsou manželé.

Jako člen máte:

 • možnost prostřednictvím svého hlasu na členské schůzi ovlivňovat činnost svého družstva,
 • právo nahlížet do účetních dokladů družstva,
 • možnost být zvolen do orgánů družstva.

Jako člen byste měl vědět, že:

 • Budete platit nájemné, které zahrnuje poplatky za služby, fond oprav a splátku anuity.
 • Za případné prodlení ve splácení anuity jsou často sankce, které má družstvo většinou ve stanovách.
 • Výše úhrad za služby a výše příspěvku do fondu oprav se v družstvu vypočítává na základě velikosti bytu – čím větší byt nájemník obývá, tím vyšší jsou poplatky.
 • V družstvu budete mít obvykle jen jeden hlas, jen stanovy družstva mohou určit, že hlasovací práva odpovídají velikosti bytu.
 • Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
 • Schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva.
 • Pokud se členská schůze dohodne na prodeji bytů, vy jako nájemce – družstevník máte ze zákona výhradní právo na odkoupení „svého“ bytu.
 • Po takovém to rozhodnutí družstva o prodeji bytů a po uhrazení závazků daného člena vůči družstvu, je realizován odprodej jednotlivých družstevních bytů do vlastnictví jejich nájemců-členů družstva, a to i téměř či zcela bezplatně.
 • Stavební úpravy bez souhlasu družstva nejsou možné, v některých případech je nutné i oznámení stavebnímu úřadu.
 • Člen družstva může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, nebo i z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.
 • Vyloučením z družstva přestává být nájemník majitelem členských práv a povinností a přichází o svůj členský podíl, jehož tržní hodnota může být třeba milion nebo i více, užívání družstevního bytu je totiž výlučně spojeno právě s členstvím.
 • Pokud družstevník o svá členská práva přijde, je povinen byt vyklidit.
 • Při rozhodnutí o vyloučení musí nejprve předcházet výstraha, která musí být konkrétní, musí obsahovat upozornění na následky nedbání této výstrahy a musí zde být uvedeny konkrétní povinnosti, které člen porušuje.
 • Jestliže ani poté člen od svého jednání neupustí nebo výstrahy nedbá, může družstvo přistoupit k jeho vyloučení.

Zapamatujte si:

 • Družstevní byt nevlastníte vy, ale bytové družstvo, tedy právnická osoba, která je jako vlastník zapsaná v katastru nemovitostí.
 • Jako člen družstva, který bydlí v družstevním bytě, jste v podstatě nájemcem bytu. Družstvu za užívání bytu platíte, výši částky určuje členská schůze.
 • K rekonstrukci bytu, byť na vlastní náklady, potřebujete souhlas družstva.
 • Jestliže opětovně a přes výstrahu porušujete členské povinnosti můžete být z družstva vyloučeni. Další důvody pro vyloučení jsou uvedeny ve stanovách.
 • Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva můžete do tří měsíců podat odvolání k členské schůzi.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů